Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite, Fredrikintorin kunnostus

HEL 2019-012409
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 525 §

F 7.10.2020, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaurering av Fredrikstorget

Helsingfors stadsstyrelse

Framställning

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Fredrikstorget ska restaureras.

Fredrikstorget är ett unikt torg i Helsingfors, som är slutet på ena kanten och gränsar till ett enhetligt byggnadsbestånd från 1900-talets första årtionden. Platsen är en väsentlig del av den värdefulla byggda miljön i Helsingfors innerstad. Torgets disposition har ändrats många gånger. Senast har torget förnyats enligt en plan från år 1986, då de diagonala körbanorna slogs ihop och lönnarna kring torget planterades. Pilen i norra kanten och lönnen i mitten av torget är av tidigare ursprung. Torgets belysningssätt har eventuellt förnyats samtidigt som torget iståndsattes.

Fredrikstorget är i behov av iståndsättning. Faktorer som försämrar torgets allmänna uttryck och försvårar disponeringen är bland annat elskåpens läge, parkering utan tillstånd och placeringen av reklamskyltar, reklampelare och reklamställ. Döda träd i trädraderna har inte ersatts med nya, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för trädens rotsystem i nuläget. Stamskyddens modell och svaga skick försämrar även torgets allmänna uttryck.

Stadsstyrelsen konstaterar att en ombyggnad av torget har planerats till mitten av 2020-talet i tioårsprogrammet för investeringar i gatu-, park- och motions- och idrottsområden. Innan planeringen inleds är det nödvändigt att genomföra bland annat en miljöhistorisk utredning och en kartläggning av trädbeståndets skick.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 127

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpikulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttunut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan aikaan torin kunnostuksen yhteydessä.

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisilmettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittuminen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilassa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. Ennen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi