Kokoonpanon muutos, toimielin, kaupunginvaltuusto, ryhmän yhdistyminen, Kristillisdemokraatit ja Sininen puolue

HEL 2020-011920
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 290 §

Anmälan om sammanslagning av fullmäktigegrupper

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den bifogade anmälan om sammanslagning av fullmäktigegrupper.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. Fullmäktige ska tillställas en skriftlig anmälan om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess namn och ordförande. Anmälan ska undertecknas av alla ledamöter som ansluter sig till gruppen.

Stadsfullmäktige har 29.10.2020 tillställts en skriftlig anmälan om sammanslagning av grupper, om namnet och om ordföranden, undertecknad av ledamöterna i den nya gruppen.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola@hel.fi