Vuokraus, ilmoitusmenettely, Stoan ravintola, Turunlinnantie 1, Itäkeskus

HEL 2020-012200
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Stoan ravintolatilan vuokraus

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päättää vuokrata Stoan ravintolan tilat aputiloineen Itäonitä Oy:lle (y-tunnus 3205502).

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 1.9.2021 alkaen. Kuukausivuokra on 2200 euroa + alv 24 %. Tämän lisäksi Itäonitä Oy maksaa 3 %:n provision cateringpalvelutoiminnan arvonlisäverottomasta liikevaihdosta.

Kiinteä vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin sen mukaan kuin vuokrasopimuksessa tarkemmin määritellään. Vuokrasopimusta ei voida ilman vuokranantajan suostumusta siirtää kolmannelle osapuolelle.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella. Muilta osin vuokrasopimuksessa noudatettavat ehdot ilmenevät vuokrasopimuksesta (liite). Stoan kiinteistö on vuokrattu Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta, joten teknisesti kyseessä on alivuokralaissuhde. Siltä osin, kuin sopimuksessa ei muuta tarkemmin määrätä, sopimukseen sovelletaan Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/482) tai myöhemmin sen sijaan tulevia säädöksiä.

Päätöksen perustelut

Kulttuurikeskus Stoa on yksi Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksista. Stoassa palvelujaan tarjoavat Stoan kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, nuorten toimintakeskus Kipinä sekä Työväenopisto ja Arbis. Stoan kahvila-ravintolatilaa hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan kulttuurikeskukset –palvelu. Ravintolan oltua suljettuna pandemian ajan Stoa vuokraa ravintolatilansa nyt uudelle yrittäjälle. Stoan ja Stoan aukion kävijöitä palveleva ravintolatila halutaan vuokrata toimijalle, joka kykenee tarjoamaan laadukasta palvelua talossa vieraileville kaupunkilaisille ja talossa esiintyville tuotantoryhmille. Käynnistyvän ravintolatoiminnan tulee tukea kulttuurikeskuksen eri palveluiden kävijöitä ja käyttäjiä sekä henkilökuntaa viihtyisänä kahvilana ja ravintolana ollen merkittävä osa talon kokonaisuutta. Palvelujen tulee olla hinta- ja laatutasoltaan saavutettavia.

Vuokrattava tila sijaitsee kulttuurikeskus Stoan ensimmäisessä kerroksessa, osoitteessa Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki. Vuokrattava tilakokonaisuus sisältää täysin varustellun keittiön myyntitiskeineen, kalustetun ravintolasalin, toimistohuoneen sekä kellarissa sijaitsevat kolme kylmäsäilytyshuonetta, kaksi kuivasäilytysvarastoa ja henkilöstön sosiaalitilat.

Menettelyn kuvaus

Ilmoitus vuokrauksesta julkaistiin 18.11.2020 osoitteessa www.hel.fi. Linkki ilmoitukseen:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/kulttuurikeskus-stoaan-etsitaan-uutta-ravintolayrittajaa

Kirjallinen vuokratarjous liiketoimintasuunnitelmineen ja liitteineen pyydettiin lähettämään perjantaihin 4.12.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Määräaikaan mennessä vastaanotettiin kaksi hakemusta: Jyrki Boy Oy (y-tunnus 3128280-5) ja Josasiivous Oy (y-tunnus 3153574-5), jonka hakemus ei täyttänyt asetettuja minimivaatimuksia. Myöhässä (18.12.2020) tullutta kolmatta hakemusta (toiminimi Al-Demeshky) ei käsitelty.

Myöhemmin ilmeni, että tarjouksen jättänyt Jyrki Boy Oy, pääomistaja Jyrki Tsutsunen, on siirtämässä ravintolatoimintaa toisen yrityksen nimiin Itäonitä Oy:lle. Jyrki Tsutsusen omistus Itäonitä Oy:stä on 50%. Asia on tarkistettu osakaskirjoista.

Valinta perustuu 4.12.2020 jätetyssä tarjouksessa ja sen liitteissä esitettyyn

-        liikeideaan sekä sitoutumiseen palvelujen laatuun ja laajuuteen sekä
-        tarjottuun hintaan (26 400 + alv euron vuosivuokra; 2 200 kk + alv). Tähän lisätään 3 % :n provisio  cateringpalvelutoiminnan arvonlisäverottomasta liikevaihdosta + alv.

Itäonitä Oy:n vastuuhenkilöillä on riittävä kokemus ravintolatoiminnasta Suomessa ja ulkomailla. Palvelukuvaus sisältää talon palvelukokonaisuuden huomioiden monipuolisen, toteuttamiskelpoisen ehdotuksen ravintolapalvelun toteuttamisesta. Tarjouksessa on huomioitu vastuu ympäristöstä ja työyhteisön hyvinvointi.

Vuokrasopimus solmitaan alkavaksi 1.9.2021, mikäli Stoa voidaan tällöin pitää auki.

Yrittäjä voi pitää ravintolaansa yhteisen sopimuksen mukaan suljettuna esitystoiminnan ulkopuolisina loma-aikoina kesällä ja joulutauon aikana yhteensä korkeintaan 1,5 kuukautta, ellei muuta sovita.

Tarjouspyynnön mukaan toimijalta edellytettiin vakaata kokemusta ravintolapalvelujen tuottamisesta, lounastarjoilua, henkilöstölounaspalvelua, esitysten väliaikatarjoilun hoitamista, selkeitä ja laajoja aukioloaikoja, aukioloa suurina tapahtumapäivinä, kohtuullista hinnoittelua, A-oikeuksien hankkimista, Stoan aukion huomioimista palvelutoiminnassaan sekä sitoutumista yhteistyöhön talossa palveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Jos kohteeseen tulee useita hakemuksia valitaan ensisijaisesti se, joka tarjoaa talon palvelukokonaisuuden huomioiden monipuolisimman ja toteuttamiskelpoisimman ehdotuksen ravintolapalvelun toteuttamisesta ja toissijaisesti tarjoaa korkeimman vuokrahinnan.

Hakemukset ja vuokran suuruus

Josasiivous Oy, y-tunnus 3153574-5. Tarjous jätetty 4.12.2020. Tarjous 3000 euron kuukausivuokra.

Jyrki Boy Oy, y-tunnus 3128280-5. Tarjous jätetty 4.12.2020. Tarjous 2200 euron kuukausivuokra.

Neuvottelut ehdokkaiden kanssa pidettiin Teams palaverina.

Neuvottelukumppani on ilmoittanut, että uusi yritys on perustettu ja neuvotteluja jatketaan sen nimissä. Jyrki Tsutsusen (omistus 50%) ja Jyri Leinosen (50%) yritys Itäonitä Oy, y-tunnus 3205502-2, on ilmoitettu kaupparekisteriin 21.4.2021. Liiketoiminnan on tarkoitus alkaa aikaisintaan 1.9.2021.

Detta beslut publicerades 29.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ulla Bergström, johtaja, puhelin: 09 310 22013

ulla.k.bergstrom@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

2. itäonitä kaupparekisteri
3. Itäonitä osakasluettelo
4. VUOKRASOPMUS_210521_STOA_ravintola_kulttuurijohtaja
5. Vastuunjakotaulukko STOA_KYMP rav_21

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.