Valtuustoaloite, Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa

HEL 2020-013021
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 22. / 145 §

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Otto Meri och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden främjar medvetenheten om principerna för fair play och följandet av nämnda principer i verksamheten i motions- och idrottsföreningar som får bidrag av staden.

Idealen och målen för fair play är ett etiskt regelverk som binder hela idrottsgemenskapen och som grenförbunden har förbundit sig till från och med år 2004. Att principerna för fair play följs har på Helsingfors stad varit en förutsättning för beviljandet av bidrag för idrottsändamål sedan år 2016. Förverkligandet av principerna följs upp i rapporteringen av ekonomin och verksamheten och med hjälp av slumpmässiga uppföljningar.

Kultur- och fritidssektorn har under hösten 2020 inlett ett arbete för att främja de etiska principerna i handlingssätten inom alla sammanslutningar som har beviljats bidrag. Målet är att fastställa vad de etiska principerna betyder i sektorns bidragsverksamhet och hur de beaktas i bidragen. Preciseringen av bidragsvillkoren tas upp för beslutsfattande i kultur- och fritidsnämnden under det innevarande året. Samtidigt främjas medvetenheten om de etiska principerna med hjälp av kommunikation och utbildning.

Utöver sektorns gemensamma åtgärder främjar idrottsservicen medvetenheten om principerna för fair play i samverkan med Olympiska kommittén. Olympiska kommittén håller på att färdigställa en webbutbildning med temat Ansvarsfull och trygg idrott för att öka föreningarnas medvetenhet om etisk verksamhet. Målet är att varje tränare vid varje idrottsförening avlägger webbutbildningen Ansvarsfull tränare.

Utöver preciseringen av bidragsvillkoren och utbildningarna är det meningen att kommunikationen och dialogen med föreningarna i fråga om principerna för fair play ökas på olika forum. Idrottsservicen har diskuterat principerna med föreningarna bl.a. på årliga föreningsforum, föreningsparlamentets möten, föreningarnas utbildningsevenemang och grupper på sociala medierna.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 120

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 280

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 12

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden asiakirja, johon lajijärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet vuodesta 2004 alkaen. Se pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Reilu Peli peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. (Liite 2.)

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden noudattamisvelvoite on ollut vuodesta 2016 alkaen yksi liikunnan avustusten kriteereistä. Helsingin kaupunki edellyttää, että avustuksen saajat noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin edellä mainittuja periaatteita. (Liikunnan avustusten hakuohje 2021, liikuntajaosto 27.10.2020, § 30) Seuroja tiedotetaan vuosittain avustusten myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä liikunnan avustusten www-sivuilla, sähköpostitse sekä avustusinfotilaisuuksissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistettiin syksyllä 2020 liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden yhteinen työ eettisten periaatteiden edistämiseksi avustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintatavoissa. Kaikille avustuksen saajille tiedotettiin, että Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kehittää avustustoimintaa ja haluaa tuoda paremmin esille eettisten periaatteiden merkityksen. Avustuksen saajilta kerättiin marraskuussa kyselyllä tietoa siitä, miten toiminnassa on huomioitu eettisistä näkökulmista toiminnan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, hallinto ja talous, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä tietosuoja. Lisäksi kysyttiin, onko avustettava yhteisö määritellyt omat eettiset periaatteet toiminnalleen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoiminnasta vastaavat kumppanuusyksiköt kokoontuivat joulukuussa 2020 yhteiseen työpajaan, jonka tarkoituksena oli määrittää, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoimintaa sekä miten eettiset periaatteet huomioidaan avustustoiminnassa. Yhteisen työskentelyn pohjalta tehdään päätösehdotukset lautakunnalle vuonna 2021 avustusperiaatteiden tarkentamisesta sekä edistetään käytännön toimenpiteitä eettisten periaatteiden edistämiseksi viestinnän ja koulutuksen avulla sekä avustushaun yhteydessä. Avustuksen myöntäjän ja saajan suhde perustuu jatkossakin luottamukseen ja vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijoilla itsellään. Eettisten periaatteiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan, raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelukonaisuus on käynyt Olympiakomitean edustajien kanssa keskustelua siitä, miten seurojen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä tietoisuutta asiasta voitaisiin yhteistyössä edistää. Käytännön toimenpiteenä on käyty läpi kaupungin mahdollisuutta hyödyntää Olympiakomitean valmistumassa olevan Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta osana Reilun Pelin periaatteiden mukaisen toiminnan edistämistä. Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta ollaan ottamassa Olympiakomitean ja lajijärjestöjen toimesta vaiheittain käyttöön vuonna 2021 (Liite 3). Ensimmäisenä osa-alueena lajijärjestöt ja seurat tulevat suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön Vastuullinen valmentaja -koulutuksen. Tavoitteena on, että jokaisen seuran jokainen valmentaja suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksella lisätään seurojen tietoisuutta vastuullisesta ja Reilun Pelin periaatteiden mukaisesta toiminnasta.

Avustusehtojen ja -kriteerien tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi myös tämän aihekokonaisuuden viestintää ja siitä seurojen kanssa käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut eettisistä periaatteista seurojen kanssa kahden viime vuoden aikana mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa, seurojen koulutustilaisuuksissa, seuraparlamentin kokouksissa sekä Liikuntaseurat Helsingissä -Facebook-ryhmässä, jossa on tällä hetkellä mukana yli 350 jäsentä (helsinkiläisiä seuratoimijoita, järjestöjen edustajia ja kaupungin yhdistysyhteistyötä tekeviä työntekijöitä).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.05.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi