Valtuustoaloite, kadun nimeäminen entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

HEL 2021-002235
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 305 §

Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om en gata uppkallad efter före detta arkiatern och rektorn och kanslern för Helsingfors universitet Nils Oker-Blom

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Marcus Rantala och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors döper en gata efter Finlands före detta arkiater, Helsingfors universitets rektor och kansler Nils Oker-Blom.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 1.6.2021. Utlåtandet gavs efter att namnkommittén behandlat frågan 10.3.2021.

Enligt nämnden är planeringen av namn en del av stadsplaneringen och namnen planeras i samband med att man utarbetar detaljplaner. I Helsingfors finns ca 7 000 ortnamn på finska och svenska. Ungefär åtta procent av dem har getts efter personer. Det kan vara motiverat med personnamn då personen och dennes livsverk har ett nära samband med platsen som namnges eller temat som används i namnen på området.

Nämnden konstaterar att Finlands första professor i virologi Helsingfors universitets rektor och kansler, arkiater Nils Oker-Blom (1919–1995) och hans karriär har en koppling till Helsingfors och i synnerhet till Helsingfors universitet, där han jobbade under flera decennier. Oker-Blom både föddes och dog i Helsingfors. Nils Oker-Bloms omfattande och mångsidiga karriär uppfyller kriterierna för namnminne i allmänhet.

Namnkommittén har behandlat Nils Oker-Bloms Minne tidigare, 2015 på initiativ av släktföreningen Oker-Blom rf. Redan då har namnkommittén godkänt Nils Oker-Bloms namn för den s.k. namnbanken för att eventuellt användas i framtiden, exempelvis på Mejlans sjukhusområde då man ska döpa en lämplig plats som saknar namn.

Stadsstyrelsen anser, med hänsyn till utlåtandena, att en lämplig plats kunde vara på eller kring Mejlans sjukhusområde eller campus, eller alternativt på Drumsö eller i Bortre Tölö där Nils Oker-Blom länge bodde, då det öppnar sig nya möjligheter att namnge platser som har en koppling till hans liv. Namnkommittén har rekommenderat att man även reder ut andra möjligheter för att minnas Nils Oker-Blom, i stället för ett planlagt namn, exempelvis namnge en inomhuslokal på campus.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 646

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 302

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Nimistötoimikuntaa kuultuaan kaupunkiympäristölautakunta mainitsee, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juurikin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti Oker-Blomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä, kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä nimettäviä paikkoja. Nimistötoimikunta on suosittanut myös selvittämään muita muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 16

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blomin (1919–1995) muistamista koskevaa aloitetta 19.8.2015 sukuseuran aloitteesta. Silloin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Sopivia nimettäviä kohteita ei ole tämän jälkeen ilmennyt, mutta jatkossa voidaan tarkastella myös Oker-Blomin pitkäaikaisia asuinseutuja, kuten Lauttasaarta ja Taka-Töölöä, mahdollisina muistamisen paikkoina.

Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella sijaitsevan sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin, laboratorion tai kokoushuoneen, nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi