Avustuksen hakeminen, alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattiset verkostot, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2021-006271
Ärendet har nyare handläggningar
§ 36

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 5 000 euroa (projektinumero 1095132) vuodelle 2022 SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -hankkeen kustannusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -hankkeen tavoitteena on toimivan verkostomallin luominen kuutoskaupunkien välille SDG-tavoitteiden paikallisen toteuttamisen ja kestävyyden strategisen johtamisen tueksi. Tavoitteena on myös jakaa toimintamalleja laajemmin sekä hyödyntää kansainvälisten verkostojen kautta tulevia uusia kehitysideoita. Hanke toteutetaan 2021–2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 9.6.2021 § 27 päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahan hakuun kuutoskaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteiseen hankehakemukseen kestävän kehityksen teemaverkoston käynnistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 29.6.2021 (VN/6528/2021) myöntänyt rahoituksen SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Kuntaliitto ja hankkeeseen osallistuu Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 358 000 euroa, josta haettavan avustuksen osuus on 261 000 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuus on 12 000 euroa vuosina 2021–2023. Vuoden 2022 osalta Helsingin kaupungin arvioidut kustannukset ovat enintään 5 000 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095132) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö