Yhteistyösopimus, Elävän musiikin päivä -tapahtuma 13.8.2021, Libera la Musica Oy

HEL 2021-008871
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Helsingin kaupungin ja Libera la Musica Oy:n välinen yhteistyösopimus koskien Elävän Musiikin Päivä -tapahtumaa 13.8.2021

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Libera la Musica Oy:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingissä Stoa aukiolla 13.8.2021 järjestettävää Elävän Musiikin Päivä –tapahtumaa.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyökustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahasta 2021, projektilta 291000003 Kesä 2021/tapahtuma-alan yhteistyö.

Edelleen kulttuurijohtaja totesi, että hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta).

Hankinta tehdään suorahankintana, koska Libera la Musica omistaa Elävän Musiikin Päivä –tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä.

Tapahtuma-ala ja tapahtumallisuus kaupungissa on kärsinyt voimakkaasti korona-ajasta. Helsingin kaupunki haluaa omalta osaltaan varmistaa, että ne tapahtumat, jotka voidaan järjestää alue-hallintoviranomaisten voimassaolevien päätösten mukaisesti, ovat mahdollisimman terveysturvallisesti järjestettyjä. Yhteistyö on osa Helsingin kaupungin päätöstä tiivistää yhteistyötä tapahtuma-alan kanssa ja edistää tapahtumien terveys-turvallisuuden toteutumista kesällä 2021 osana koronapalautumista

Lisäksi tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettavuutta turvallisena ja toimivana tapahtumakaupunkina sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Libera la Musica sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan viranomaisten kulloinkin voimassaolevia määräyksiä, jotka liittyvät koronaepidemian toimenpiteisiin.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyötoimenpiteistä ja terveysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Detta beslut publicerades 11.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. EMP - STOA - Tuotanto.pptx_(PDFA)
2. TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA ELÄVÄN MUSIIKIN PÄIVÄ
3. VASTUULLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMA ELÄVÄN MUSIIKIN PÄIVÄ
4. Yhteistyösopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.