Virkasuhteen täyttäminen, Aleksis Kiven peruskoulu, rehtori, viransijaisuus, työavain KASKO-01-1111-21

HEL 2021-012736
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Aleksis Kiven peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran sijaisuuden täyttäminen

Områdeschef för grundläggande ubildning 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Aleksis Kiven peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran sijaisuuteen (nro 000062) määräajaksi 1.1.2022-31.12.2022 **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Aleksis Kiven peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran sijaisuus (nro 000062) on julistettu haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 12.10.2021 –26.10.2021, työavaimella KASKO-01-1111-21. Lisäksi rehtorin viran sijaisuuden hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 17.10.2021

Aleksis Kiven peruskoulu sijaitsee Kalliossa. Koulussa on noin 530 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Koulussa on 3. ja 7. luokalta alkavat kuvataideluokat, joille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Viran sijaisuuteen jätti 26.10.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 8 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 6 hakijaa: **********

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin kaikille sopivan koulun toteutumisen johtamisesta lähikoulussa, yhdessä johtamisen käytännön merkitystä sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 3.11.2021 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Kaikilla haastatelluilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** sekä HR-asiantuntija **********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esihenkilötyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Kaikilla hakijoilla on pitkäaikaista opettajakokemusta. Hakijoiden ansioiden sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella viranhaltijan virkavapaan myöntäjä ottaa sijaisen.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 11.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kimmo Mustonen, Perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3