Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kokoonpanon muutos, kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto

HEL 2023-000667
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 299 §

V 24.5.2023, Val av ledamot och ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

 
  • beviljar Hildur Boldt avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion och
  • väljer den nuvarande ersättaren Johannes Waris till ledamot och Marianne Taipale till hans personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som tar slut i maj 2025.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad denna paragraf beträffar.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 239) Hildur Boldt (SDP) till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som inleddes 2021. Hildur Boldt anhöll 16.1.2023 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion på grund av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Enligt 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska de som väljs in i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den svenska språkgruppen.

Stäng

Stadsstyrelsen 02.05.2023 § 275

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Elisa Gebhard.

Föredragande
förvaltningsdirektör
Kirsi Remes
Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.05.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

förvaltningsdirektör
Kirsi Remes

Mer information fås av

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 16.1.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.