Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Kallion ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, pidenn. oppivelvollisuuden erityisluokka, autismiopetus, KASKO-01-1473-22

HEL 2023-002226
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kallion ala-asteen koulu, työavain KASKO-01-1473-22

Områdeschef för grundläggande ubildning 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kallion ala-asteen kouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 001234).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 001234) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023 – 30.1.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Kallion ala-asteen koulussa pidennetyn oppivelvollisuuden luokassa autismiopetuksessa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme (3) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan tehtävänimikkeen virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä. Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat peruivat hakemuksensa prosessin aikana.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 14.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Juha Saaresaho, rehtori, puhelin: 09 310 82047

juha.saaresaho@hel.fi

Beslutsfattare

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3