Virkasuhteen täyttäminen, Ensilinjan palvelut, apulaisylilääkäri, työavain SOTEPE-02-99-23

HEL 2023-005579
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Apulaisylilääkärin viran täyttäminen, Ensilinjan palvelut, työavain SOTEPE-02-99-23

Chef för förstalinjens tjänster

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen ja koke-muksen perusteella psykiatrian erikoislääkäri ********** apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 039234, toimintayksikkö 396320, työpiste 200000) 15.5.2023 lukien 6016,03 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei määrätä, koska ********** on työskennellyt kaupungin palveluksessa yhtämittaisesti 1.9.2022 alkaen.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin virka on tullut avoimeksi 30.6.2021 alkaen, jonka jälkeen virkaa on täytetty viransijaisilla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-hallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan apulaisyli-lääkärin virkaan ottaa ensilinjan palveluiden päällikkö.

Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat vastuualueensa työryhmän lääkäreiden lähiesihenkilönä toimiminen, erikoistuvien lääkäreiden ohjaaminen ja konsultointi sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja ohjaaminen. Hän johtaa ja kehittää työryhmän toimintaa yhteistyössä muiden esihenkilöiden kanssa ja vastaa työryhmänsä lääketieteellisestä hoidosta. Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat myös työryhmään tulevien lähetteiden arviointi ja perusterveydenhuollon konsultaatioiden toteuttaminen omalla alueellaan.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lail-listettu lääkäri ja psykiatrian erikoislääkärin oikeus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja näkemystä akuuttipsykiatriasta sekä hyviä yhteistyötaitoja
moniammatillisessa työryhmässä, joustavuutta ja nopeaa päätöksen-tekokykyä.

Apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 039234) on ollut julkisesti haettavana 24.3 – 7.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

********** oli ainoa hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Työhaastattelu järjestettiin 13.4.2023 ja siinä olivat mukana Hentosen lisäksi ensilinjan palveluiden ylilääkäri ********** ja päällikkö **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja psykiatrian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2023. Hän on erikoistumisvaiheessa työskennellyt useissa eri psykiatrian yksiköissä ja hänellä on monipuolinen kokemus erilaisten psykiatrian häiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta. Hän on valmistunut psykoterapeutiksi (kognitiivis-analyyttinen) vuonna 2022.

********** Hänellä on hyvät yhteistyötaidot ja hänen osaamisensa tukee ensilinjan palveluiden perustehtävää ja hänellä on halua jatkaa avohoitopalveluiden kehittämistyötä.

Koulutuksen, kokemuksen ja käytännössä osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edellytykset apulaisylilääkärin viran hoitamiseen.

Detta beslut publicerades 08.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sami Keränen, päällikkö, puhelin: 050 4025489

sami.keranen@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.