Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, kouluruokalan pöydät, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2023-006456
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, kouluruokalan pöydät

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hylätä Siltamäen ala-asteen rehtorin (jäljempänä hakija) korvausvaatimuksen kouluruokalan pöytien kunnostamisen kustannuksista.

Päätöksen perustelut

Hakijan mukaan pöydät on pilattu väärillä siivousmenetelmillä (liian märät ja kosteat menetelmät), jolloin pöytien pinta on pahoin vioittunut harmaille lohkeamille, ja kosteus on päässyt imeytymään puupintaan. Myös tuolit ovat kuluneet ja niiden kunto sekä kunnostustarve olisi hakijan mukaan arvioitava.

Osassa ruokapöytien puupinnoissa on näkyvissä kosteuteen liittyvää kulumaa ja lakkauksen kuoriutumista. Osassa pöydistä taas on koloja ja lommoja, sekä pöydän pinnasta on irronnut selkeitä paloja. Kuitenkaan kaikissa pöydissä ei ole lakkauksen rikkoutumisia, mikä pitäisi olla tilanne, jos vaurioitumisen syynä olisi liian märät siivousmenetelmät. Palvelukeskusliikelaitos on vastannut kaikkien kouluruokalan kalusteiden puhdistamisesta, jos siinä olisi tehty virheitä, pitäisi myös kalusteiden vaurioiden olla yhtenevät. Nyt näin ei ole. Puupintaa on pitänyt hakata tai murjoa jollain painavalla, kovalla esineellä pöydissä olevien kolojen ja lommojen syntymiseksi. Lakkavauriot vaikuttavat puolestaan siltä, että pöytää on säilytetty väärin, esim. ulkotiloissa, joissa se on altistunut pidempiaikaisesti jatkuvalle kosteudelle.

Kouluravintolan henkilökunnan mukaan pöytien puhdistuksessa on käytetty Palvelukeskuksen siivoukseen annettua ohjeistusta. Henkilökunnan mukaan he ovat suhtautuneet pöytien pyyhkimiseen vakavasti - eivät ole tahallisesti, huolimattomasti tai osaamattomasti työtehtäväänsä hoitaneet.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingon ja sen syyksi epäillyn tapahtuman on oltava syy-yhteydessä.

Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitos ei ole vahingonkorvauslain perusteella velvollinen korvaamaan Siltamäen ala-asteen ruokalan kalusteiden huollatusta tai siitä aiheutuvia kuluja, koska väitetyn tapahtuman ei katsota olevan syy-yhteydessä vahinkoon, josta hakija vaatii korvauksia. Hakijan kalusteiden huono kunto johtuu todennäköisemmin useasta eri syystä, joita ovat ainakin kalusteiden luonnollinen kuluma, pöytien vahingoittaminen jollain esineellä ja pöytien altistaminen pidempiaikaisesti kosteudelle. Tämän vuoksi hakijan korvausvaatimus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Detta beslut publicerades 03.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ulla Vuolle, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 33928

ulla.vuolle@hel.fi

Beslutsfattare

Minna Hoffström
toimitusjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvaushakemus ja vastine_Siltamäki_ruokapöydät 19.4.2023
2. Siltamäen koulun kalusteet_Palke

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.