Hankinta, hammashoitoyksiköt, kaapistot, imulaitteisto ja kompressori, Suutarilan hammashoitola

HEL 2023-011104
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 227 §

Fimet Oy:n oikaisuvaatimus terveys- ja päihdepalvelujen johtajan hankintapäätökseen 11.10.2023 § 119 koskien Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteistojen, kaapistojen ja kompressorin hankintaa

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hylätä Fimet Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen terveys- ja päihdepalvelujen johtajan hankintapäätökseen 11.10.2023 § 119 koskien Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteistojen, kaapistojen ja kompressorin hankintaa.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan nuorisoedustaja Rosa Saarinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja pysyi poistuneena kokouksesta asian käsittelyn ajan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Taustaa

Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteiston, kaapistojen ja kompressorin hankinta kilpailutettiin puitejärjestelyssä olevien toimittajien kesken rajoitetulla menettelyllä. Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 12.9.2023, ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 26.9.2023. Hankintaan saatiin kaksi tarjousta.

Tarjouspyynnössä oli asetettu laadullisia ja toiminnallisia vaatimuksia tarjottaville laitteille. Tarjottujen laitteiden tuli täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan perusteella katsottiin riittäväksi, koska tarjottaville laitteille oli asetettu riittävät laadulliset vaatimukset.

Hankinta oli kokonaishankinta, eikä osatarjouksia hyväksytty. Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätöksellä 11.10.2023 § 119 toimittajaksi valittiin Unident Oy.

Oikaisuvaatimus

Fimet Oy on tehnyt hankintapäätökseen oikaisuvaatimuksen 18.10.2023 (liitteet 1 ja 2). Oikaisuvaatimus on jätetty määräajassa. Oikaisuvaatimukseensa Fimet Oy on liittänyt kuvat (liitteet 3 ja 4), joissa on havainnollistettu potilaan asemointia ja jalkakytkimen käytön ergonomisuutta tarjotussa liikuteltavassa potilastuolissa.

Liite 4 liittyy tarjottuun potilastuoliin ja liite 3 vaihtoehtoiseen potilastuoliin, jota ei ole tarjottu.

Fimet Oy:n oikaisuvaatimuksen peruste on tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. Fimet Oy vaatii hankintapäätöksen kumoamista ja sen ottamista uudelleen tarkasteluun. Oikaisuvaatimuksessaan Fimet Oy katsoo, että tarjottu liikuteltava potilastuoli on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja Fimet Oy:n vastaukset ”kyllä” varmistavat vaadittujen ominaisuuksien täyttymisen.

Lisäksi Fimet Oy toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että hankintatyöryhmälle on esitelty arviointitilaisuudessa kaksi eri vaihtoehtoa liikuteltavasta potilastuolista. Fimet Oy toteaa, että hankinnasta tehdyssä päätöksessä ei ole mainittu lainkaan vaihtoehtoista, toista arvioitavaksi tuotua potilastuolia.

Fimet Oy toteaa, että hankintatyöryhmälle on kerrottu arviointitilanteessa, että liikuteltavien potilastuolien välillä ei ole hintavaikutusta. Fimet Oy katsoo, että vaihtoehtoisena tarjotun liikuteltavan potilastuolin valokuvan puuttuminen tarjouksesta ei voi olla syy tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjouspyyntö

Suutarilan hammashoitolan hankinnan tarjouspyynnössä oli asetettu tarjottaville hammashoitoyksiköille, potilastuoleille (lattiakiinnitteinen potilastuoli ja liikuteltava potilastuoli), imulaitteistolle, kaapistoille ja kompressorille laadullisia ja toiminnallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi tarjouspyynnössä oli viitattu voimassa olevaan puitejärjestelyyn, jossa on asetettu tarjottaville tuotteille laadullisia ja toiminnallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Liikuteltavan potilastuolin tuli täyttää yleiset potilastuolille asetetut vaatimukset. Lisäksi liikuteltavalle potilastuolille oli asetettu lisävaatimuksia, jotka liittyivät muun muassa potilastuolin liikuteltavuuteen, lukitukseen, potilaan siirtymiseen potilastuoliin ja siitä pois sekä työskentelyn ergonomisuuteen.

Tarjouspyynnössä oli vaadittuna, että tarjoaja liittää tarjoukseensa kuvan tai esitteen tarjoamastaan potilastuolista.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi tutustumiskäynnillä

Tarjouspyynnössä oli kerrottuna, että suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä varaa oikeuden tulla tutustumaan tarjoajan tarjoamaan kattokiinnitteiseen hammashoitoyksikköön ja potilastuoleihin tarjoajan osoittamassa paikassa. Lisäksi tarjouspyynnössä oli kerrottuna, että tutustuminen tapahtuu ennen hankintapäätöksen tekemistä ja että hankintatyöryhmän tarkoituksena on varmistaa hammashoitoyksikölle ja molemmille potilastuoleille asetettujen vaatimusten toteutumisen niiltä osin, kuin vaatimusten toteutumista ei voida selvittää tarjouksesta ja tarjouksen liitteistä.

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä kävi tutustumassa Fimet Oy:n tarjoamaan kattokiinnitteiseen hammashoitoyksikköön ja lattiakiinnitteiseen sekä liikuteltavaan potilastuoliin 10.10.2023 Lahdessa.

Tutustumiskäynnin tarkoituksena oli varmistaa tarjottujen laitteiden tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjotun, liikuteltavan potilastuolin vaadittujen ominaisuuksien täyttyminen, koska niiden arvioiminen pelkän tarjouksen liitteenä olleen kuvan perusteella ei katsottu olevan mahdollista.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan hankintapäätöksessä 11.10.2023 on perusteltu Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin hylkäyksen syyt. Liitteessä 5 on esitetty kuvina hankintatyöryhmän tutustumiskäynnillä tekemät huomiot liikuteltavasta potilastuolista. Kuvat havainnollistavat perusteet hylkäämiselle. Hankintayksikkö toteaa, että Fimet Oy:n oikaisuvaatimuksen liitteessä 4 ei oltu huomioitu parityöskentelyä ja siihen liittyviä ergonomisia vaatimuksia huomioiden jalkakytkimen ja henkilökunnan jalkojen asemointia suhteessa potilastuolin pyöriin. Hankintatyöryhmän kaikki henkilöt ovat suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien ammattihenkilöitä, joten arvioinnissa voitiin havainnoida todellinen työskentelytilanne.

Hankinta oli kokonaishankinta, joten liikuteltavan potilastuolin hylkääminen johti Fimet Oy:n koko tarjouksen hylkäämiseen.

Fimet Oy oli tuonut hankintatyöryhmälle nähtäväksi myös toisen liikuteltavan potilastuolin. Edellä mainittua potilastuolia ei oltu tarjottu. Hankintatyöryhmä on maininnut Fimet Oy:n edustajalle arviointitilaisuudessa, että toista potilastuolia ei voida hankintaan liittyen arvioida, koska sitä ei ole tarjottu.

Yhteenveto

Hankintayksikkö on tutustunut Fimet Oy:n oikaisuvaatimukseen ja toteaa, että Fimet Oy:n tarjousta on arvioitu annetun tarjouksen ja sen liitteiden perusteella. Liikuteltavan potilastuolin osalta hankintatyöryhmä on arvioinut tarjotun liikuteltavan potilastuolin.

Tarjouspyynnössä oli mainittuna, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisen potilastuolin hyväksyminen hankintaan olisi ollut tarjouksen kiellettyä muuttamista. Rinnakkaistarjousten jättämistä ei oltu rajoitettu, joten Fimet Oy olisi voinut halutessaan jättää hankintaan toisen tarjouksen.

Hankintayksikkö toteaa, että oikaisuvaatimus on perusteeton, eikä sen tueksi ole esitetty sellaisia väitteitä, että se tulisi hyväksyä. Perusteita terveys- ja päihdepalvelujen johtajan päätöksen 11.10.2023 § 119 muuttamiseen ei ole.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 11.10.2023 § 119

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä
Unident Oy:n tarjouksen Suutarilan hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteiston, kaapistojen ja kompressorin hankinnassa.

Kattokiinnitteiset hammashoitoyksiköt ovat merkkiä Finndent FD-Q8 P1, lattiakiinnitteiset potilastuolit ovat merkiltään FD5000_Hi_Sb, liikuteltavien potilastuolien merkki on FD5000_Hi_Sb pyöröjalusta. Imumoottorit ovat Cattani Flux-Jet merkkisiä.

Lisäksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hylätä Fimet Oy:n tarjouksen.

Hankinnan kokonaisarvo (ilman kompressoria) on 251 180,00 euroa (alv 0 %).

Kompressori hinta on enimmillään 6800,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassa oleva puitesopimusjärjestely kuuden toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken.

Hankinta oli jaettu neljään kohderyhmään. Kohderyhmä 1 sisälsi kattokiinnitteiset hammashoitoyksiköt ja potilastuolit (lattiakiinnitteinen ja liikuteltava), kohderyhmä 2 hoitokaapistot, kohderyhmä 3 imulaitteiston ja imumoottorin ja kohderyhmä 4 kompressorin. Osatarjouksia ei hankinnassa hyväksytty, vaan hankinta oli kokonaishankinta siten, että tarjoajan tuli tarjota kaikkia neljää osa-aluetta.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Valinta hinnan perusteella katsottiin riittäväksi, koska tarjouspyynnössä oli asetettu kaikkiin osa-alueisiin riittävät laadulliset vaatimukset tarjottaville laitteille / tuotteille.

Kompressorien hinta ei ollut mukana hintavertailussa, koska tarjouspyynnössä oli annettu tarjoajille mahdollisuus esittää oma ratkaisuehdotuksensa kompressorien hankintaan. Tarjouksessa oli mahdollista antaa useampi ehdotus siten, että ehdotuksessa huomioitiin myös olemassa olevan kompressorin hyödyntämisen mahdollisuus. Tilaajana suun terveydenhuolto päättää hankittavan kompressorin ja sen hyödynnetäänkö kohteessa olemassa olevaa kompressoria.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle muodolliset vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 12.9.2023 tarjouspalvelu.fi kautta. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 26.9.2023 klo 12 mennessä. Hankintaan saapui kolme kysymystä ja niihin vastattiin 26.9.2023.

Määräaikaan 4.10.2023 klo 13 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kaksi tarjoajaa:

- Fimet Oy (FI04688826)

- Unident Oy (2823729–6).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkastaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarjouksista ja niiden liitedokumenteista. Lisäksi suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä kävi 9.10.2023 tutustumassa Unident Oy:n tarjoamiin ja 10.10.2023 Fimet Oy:n tarjoamiin hammashoitoyksiköihin ja potilastuoleihin arvioiden samalla tarjottujen laitteiden vaatimusten täyttymistä ja vaadittujen ominaisuuksien toteutumista.

Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin ei katsottu täyttävän kaikkia asetettuja vaatimuksia, joten Fimet Oy:n tarjous hylätään.

Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin pyörät olivat suuret ja niiden sijainti esti ergonomisen työskentelyn. Potilastuolin selkäosan alla olevat pyörät olivat työskentelyssä sekä työntekijän jalkojen ja jalkakytkimen tiellä. Potilastuolin jalkapäädyn pyörät sijaitsivat ulkonevasti ja sivusuuntaisesti jalustassa, jolloin tämän arvioitiin vaikeuttavan potilaan esteetöntä siirtymistä potilastuoliin ja siitä pois.

Tarjouspyynnössä oli vaadittuna, että tuolin lukitus ja lukituksen vapautus toimivat vipuvarrella tai vastaavalla mekanismilla. Fimet Oy:n tarjoaman liikuteltavan potilastuolin jokainen pyörä tuli lukita ja vapauttaa erikseen, joten tämä ominaisuus ei vastannut tarjouspyynnön vaatimusta.

Unident Oy:n tarjouksen arvioitiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset kaikilta osin.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat käsitelleet 11.10.2023 hankintaan saatuja tarjouksia ja hankintatyöryhmän tutustumiskäyntien perusteella tekemiä huomioita.

Unidet Oy valitaan toimittajaksi Suutarilan hammashoitolan hoitokaapistojen, kattokiinnitteisten hammashoitoyksiköiden, lattiakiinnitteisten ja liikuteltavien potilastuolien, imulaitteiston ja kompressorien hankinnassa.

Koska hyväksyttyjä tarjouksia on vain yksi, ei vertailua tehdä.

Sopimus

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. Sopimus solmitaan tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti ehdollisena.

Hankinnasta tehdään valitulle toimittajille erillinen, kirjallinen tilaus.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Stäng

Föredragande

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Mer information fås av

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Bilagor

1. Liite 1_Oikaisuvatimus_18_10_2023_ FIMET_OY
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.