Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus ja hankesuunnitelman hyväksyminen, kotisairaanhoidon työtilat, Soidinkuja 4–6, EAB Value Added Fund III Ky

HEL 2023-014332
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Tilojen vuokraaminen EAB Value Added Fund III Ky:ltä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle Malmi 1–2 kotisairaanhoidon työtiloiksi osoitteessa soidinkuja 4–6

Enhetschef

Päätös

Asiakkuusyksikkö 2:n päällikkö päätti vuokrata 563 htm² laajuiset liiketilat EAB Value Added Fund III Ky:ltä siten, että pääomavuokra on arvonlisäverottomana 426 384 euroa laskettuna viiden vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle.

Päätöksen perustelut

Tarve

Kotihoidon työtiloiksi tarvitaan sopivat uudet tilat, kun maatullinaukion tiloista luovutaan. Entiset kotihoidon tilat maatullinaukiolla eivät sovellu työskentelyyn, eikä tiloja ole remontoimalla saatu käyttäjän toiminnan kannalta toimiviksi. Entiset tilat sijaitsevat lisäksi kaukana hoidettavista kotihoidon asiakkaista. Kohteessa on esiintynyt sisäilma- ja kosteusongelmia usean vuoden ajan, jotka eivät ole poistuneet korjaustoimenpiteillä.

Kotihoidossa hoidetaan kotona asuvia lähialueen asukkaita. Työskentely on pääosin asiakkaan luona tapahtuvaa, mutta enenevässä määrin hoidossa hyödynnetään moniammatillisia tiimejä, jolloin toimistossa tapahtuva työskentely on yhtä tärkeässä roolissa. Toimistojen tulee mahdollistaa työntekeminen ja omalta osaltaan lisätä kotihoidon vetovoimaisuutta työpaikkana.

Kotihoidossa työskennellään kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä; aamu-, ja iltavuoroissa ma-su klo 6:30-22:00. Ideaali uusi sijoituspaikka on Malmin aseman seutu, joka on lähellä asiakkaita sekä hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

Vuokrattavat tilat

Tarvittavat tilat järjestetään vuokraamalla Koy Soidinkuja 4–6:sta kolmannen kerroksen toimistotilat sekä kellarikerroksen varasto- ja sosiaalitilat, joiden pinta-ala on yhteensä noin 563 m2.Tilat suunnitellaan ja muutetaan Malmi 1–2 kotisairaalan käyttöön.

Tilat vuokrataan viiden vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle ilman optioita. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on hyväksynyt viiden vuoden sopimuksen, koska vuokranantaja ei suostunut toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen.

Suunnittelu- ja rakennusvaihe

Vuokranantaja toteuttaa vuokratuissa tiloissa muutostyöt ennen vuokra-ajan alkua.

Vuokralaisen kustannusvastuulla on hallinnanluovutuksen jälkeen turvalaiteasennukset ja vuokralaisen toiminnan vaatima irtokalustus. Vuokralainen asentaa itse kaikki valvontaan ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät asennukset kaapeloinnista lähtien.

Aikataulu

Muutostöiden rakentaminen alkaa 11/2023. Tavoitteena on, että muutostyöt ovat valmiit siten, että toiminta voi alkaa 1.1.2024. Kiinteistön omistaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista muutostöihin liittyen.

Muutostyövaihe päättyy tilojen valmistumiseen sekä hyväksyttyyn vastaanottoon ja käyttöönottoon. Vuokran maksu alkaa, kun vuokrasopimuksen liitteessä 3 esitetyt muutostyöt on tehty ja vuokralainen hyväksynyt tilat vastaanotetuiksi, kuitenkin viimeistään 1.2.2024. Käyttäjän sisustustöiden viimeistely alkaa viimeistään silloin, kun vuokralainen on hyväksynyt tilat vastaanotetuiksi.

Ulosmaksettava vuokra

Ulosmaksettava arvonlisäveroton pääomavuokra on 12,62 €/htm2/kk eli 7106,41 euroa kuukaudessa ja 85 276,90 euroa vuodessa.

Hankkeen pääomitettu indeksikorjaamaton enimmäishinta muodostuu 5 vuoden määräajalle lasketun ulosmaksettavan pääomavuokran 426 384 euron vuokrasummasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 1951:10=100. Vähimmäiskorotus puolivuosittain on 1,5 %. Vuokraa tarkistetaan ensimmäisen kerran 1.1.2025. Korotuksen perusteena käytetään kulloinkin tiedossa olevaa viimeistä pistelukua.

Arvioitu arvonlisäveroton ylläpitovuokran osuus kokonaisvuokrasta sopimuksen alkaessa on 4499,63 euroa kuukaudessa.

Tilakustannus sosiaali- ja terveystoimialalle

Arvioitu arvonlisäveroton tilakustannus käyttäjälle on vuodessa noin 153 865 euroa eli noin 12 822 euroa kuukaudessa eli noin 22,77 euroa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta, ylläpitovuokrasta ja Tilat-palvelun yleiskustannuksesta.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 3.11.2022 (116 $) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden asiakkuusyksikön 2 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 2 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin, sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa

Detta beslut publicerades 20.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Jessica Holmqvist, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39789

jessica.holmqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Vuokrasopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.