Centralvalnämnden

Nämnder och direktioner

Centralvalnämnden i Helsingfors stad sköter de uppgifter som ålagts den i vallagen.
Vid statliga val svarar centralvalnämnden för beredningen av valet och förrättandet av förhandsröstning.

Vid kommunalval ska centralvalnämnden dessutom granska ansökningarna om offentliggörande av kandidatlistorna och utarbeta en sammanställning av kandidatlistorna, sköta om förhandsberäkningen av kommunalvalsresultaten, räkna de röster som avgetts under valförrättningen och fastställa valresultatet. 

Centralvalnämnden tillsätts av kommunfullmäktige.

Nämnden har fem medlemmar och fem ersättare. Centralvalnämnden har inga personliga ersättare utan ersättarna träder i stället för medlemmarna i en på förhand fastslagen ordning.

Centralvalnämnden sammanträder vid separat överenskomna tidpunkter enligt tidsplanen för respektive val.

Se även: Helsingfors stads indelning i röstningsområden (pdf, 4 MB)

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
19.12.2023 15:00
10.01.2024 15:00
26.01.2024 19:00
09.02.2024 19:00 Möte flyttade, gammal tid: 09.02. 00:00

Medlemmar: Centralvalnämnden