Protokoll Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden 15/2023 31.08.2023

Mötestid: 31.08.2023 - 16:30
Mötesplats: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh.1

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

08.09.2023