Hoppa till huvudinnehåll

Föredragningslista Stadsmiljönämnden 28/2023 19.09.2023

Mötestid: 19.09.2023 - 15:30
Mötesplats: Horisontti, Työpajankatu 8

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Innehåll

Beslutsmeddelanden (på finska): Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousaika: 19.9.2023 klo 15.30
Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Jenni Pajusen ja varatarkastajaksi Olli-Pekka Koljosen.

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Palautusehdotus
Rautava Risto + Pajunen Jenni

Kaupunkiympäristölautakunta palauttaa ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisperiaatteet uuteen valmisteluun niin, että
- siinä varmistetaan keskustan saavutettavuus kaikista suunnista kaikilla kulkumuodoilla.
- liikennejärjestelmän toimivuus tulee varmistaa siten, että autoliikenteen läpiajo on mahdollista tarkoituksenmukaisessa laajuudessa myös Kaivokadulla
- huomioidaan Esplanadin katujen kaventamisen kokeilun vaikutuksista saadut tulokset eri vuodenaikoina.
- otetaan huomioon kokemukset ja vaikutukset Hämeentien muuttamisesta joukkoliikennekaduksi
- valmistelussa toteutetaan 16.8.2021 tehtyä kaupunginhallituksen päätöstä Kruunuvuorensiltojen hankesuunnitelman pikaraitiotiestä, jonka mukaan jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon
- valmistelu tehdään aikaisempaa paremmassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
- arvioidaan ydinkeskustan liikennejärjestelmän muutosten vaikutuksia laajemmin myös ydinkeskustan ulkopuolella

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Rautava Risto
JAA: 7, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haglund Mia, Kivekäs Otso, Koljonen Olli-Pekka, Kuusela Sami, Nevanlinna Tuomas, Rossi Saana, Sinnemäki Anni
EI: Meri Otto, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Pusa Kalle, Raatikainen Mika, Rautava Risto

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 7-6


Lautakunta hyväksyi seuraavat vastaehdotukset yksimielisesti:

Vastaehdotus
Meri Otto + Kuusela Sami
Lisätään Liitteen 1 sivulle kaksi kohdan "Autolla keskustaan saapuminen on ennakoitavaa ja tätä tukee toimiva pysäköintijärjestelmä" alle uusi kohta

- Selvitetään kustannuksia ja teknisiä edellytyksiä siihen, että kaikki huoltotunneliin yhteydessä ovat maanalaiset pysäköintilaitokset ovat saavutettavissa molemmista huoltotunnelin pääsisäänkäynneistä ja muista sisäänajoväylistä siten, että huoltotunneli ja siihen yhteydessä ovat pysäköintilaitokset muodostavat eheän ja helposti eri ilmansuunnista saavutettavan kokonaisuuden.


Vastaehdotus
Pajunen Jenni + Kuusela Sami
Uusi tavoite liitteeseen 1: Keskustan asukkaiden kulkuyhteydet paranevat

Liikennesuunnittelussa varmistetaan keskustan nykyisten ja tulevien asukkaiden sujuvat liikenneyhteydet kaikilla kulkumuodoilla. Vaikutusalueiden asukkaiden toiveita selvitetään ja heitä osallistetaan liikennesuunnitteluun. Lisäksi suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Vastaehdotus
Kuusela Sami + Sinnemäki Anni
Nykyisen huoltotunnelin soveltuvuutta pysäköintilaitoksiin kulkemiseen testataan mahdollisimman pian. Selvitetään jatkovalmistelussa tunnelissa tarvittavat muutokset, jotta ajaminen parkkihalliin onnistuu eri suunnista. Autoilijoille kerrotaan ajomahdollisuudesta ja liikennettä ohjataan tunneliin opasteilla.

Vastaehdotus
Koljonen Olli-Pekka + Sinnemäki Anni
Päätösehdotukseen lisätään:

"Kaupunkiympäristölautakunta korostaa liikennesuunnitteluperiaatteissa olevaa tavoitetta Helsingin ydinkeskustan elinvoiman, viihtyisyyden ja elämyksellisyyden vahvistamisesta. Liikennejärjestelmän suunnittelun jatkotyössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien eri osapuolten sitoutumista tavoitteeseen. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että jatkotyössä suunnitteluun osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä elinkeinoelämästä kaupunkilaisiin."

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Kivekäs Otso

Päätökseen:
Keskustan alueella priorisoidaan kävelyn sujuvuutta ja jalankulkuympäristön viihtyisyyttä ja kehitetään välineet kävelyn sujuvuuden ja kävely-ympäristön laadun mittaamiseen tämän priorisoinnin tueksi

Vastaehdotus
Penttinen Katri + Raatikainen Mika
Liite 1, kohtaan Ihmisten saapuminen keskustaan lisätään uusi tavoite:

Liikennejärjestelyjen suunnittelussa vaikutuksia liikenneverkon kuormittumiseen tarkastellaan laajasti myös ydinkeskustan ulkopuolella ja kattavalla analyysillä selvitetään, missä määrin kevyen liikenteen verkon kehittäminen kompensoi saavutettavuutta autoille sekä arvioitaessa valittavaa liikkumistapaa kiinnitetään huomioon todellisen matka-ajan lisäksi koettuun matka-aikaan ja kokemukseen matkan sujuvuudesta.

Vastaehdotus
Penttinen Katri + Raatikainen Mika
Liite 1, kohtaan Ihmisten saapuminen keskustaan lisätään uusi tavoite:

Liikennejärjestelyjen suunnittelussa valittavaa liikkumistapaa tarkasteltaessa kiinnitetään huomioon todellisen matka-ajan lisäksi koettuun matka-aikaan ja kokemukseen matkan sujuvuudesta.


Seuraavista vastaehdotuksista äänestettiin:

Vastaehdotus
Meri Otto + Sinnemäki Anni
Lisätään Liitteen 1 sivulle kaksi kohdan "Autolla keskustaan saapuminen on ennakoitavaa ja tätä tukee toimiva pysäköintijärjestelmä" alle uusi kohta:

-Selvitetään mahdollisuuksia keskustan huoltotunnelin käyttöön esim. hintaohjauksella keskustaan suuntautuvan läpiajoliikenteen ohjaamiseen maan alle ilman kohtuuttoman häiriön aiheuttamista jakelu- ja huoltoliikenteelle.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Meri Otto
JAA: 4, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haglund Mia, Koljonen Olli-Pekka, Kuusela Sami, Nevanlinna Tuomas
EI: Kivekäs Otso, Meri Otto, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Pusa Kalle, Raatikainen Mika, Rautava Risto, Rossi Saana, Sinnemäki Anni

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 9-4

Vastaehdotus
Penttinen Katri + Raatikainen Mika
Lautakunta edellyttää, että selvitetään mahdollisuus ajoneuvoliikenteen säilyttämiseen Kaivokadulla sen peruskorjauksen aikana ottaen huomioon erityisesti jakelu- ja huoltoliikenteen tarpeet.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Penttinen Katri
JAA: 7, EI: 6, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haglund Mia, Kivekäs Otso, Koljonen Olli-Pekka, Kuusela Sami, Nevanlinna Tuomas, Rossi Saana, Sinnemäki Anni
EI: Meri Otto, Pajunen Jenni, Penttinen Katri, Pusa Kalle, Raatikainen Mika, Rautava Risto

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 7-6

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Raatikainen Mika

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Haglund Mia

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Kivekäs Otso

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Pusa Kalle

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Läs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng

Päätös
Ehdotuksen mukaanLäs motionen (Öppnas i en ny flik)

Stäng
Helsingissä 19.09.2023

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi