Protokoll Stadsstyrelsen 10/2020 23.03.2020

Mötestid: 23.03.2020 - 16:00
Mötesplats: Kaupunginhallituksen istuntosali

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Innehåll

Ärende 2. / 197 § V 8.4.2020, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta
Ärende 3. / 198 § V 8.4.2020, Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion
Ärende 4. / 199 § V 8.4.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Ärende 6. / 201 § V 8.4.2020, Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen hankesuunnitelma
Ärende 7. / 202 § Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
Ärende 9. / 204 § Helsingin kaupungin tietotilinpäätös
Ärende 10. / 205 § Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen
07.04.2020