Protokoll Stadsstyrelsens näringslivssektion 3/2024 08.04.2024

Mötestid: 08.04.2024 - 17:00
Mötesplats: Kaupunginhallituksen istuntosali

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

18.04.2024