Ungdomssektionen

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Ungdomssektionen

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion sätter upp mål för servicehelheten samt följer upp hur de förverkligas. Sektionen ger också ett utlåtande om resultatbudgeten och verksamhetsplanen till sektornämnden. Sektionen sköter de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för ungdomsarbete och genomförande av ungdomspolitiken. Den följer dessutom hur påverkanssystemet och initiativrätten för unga förverkligas i staden.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare samt ordförande till sektionerna bland alla ordinarie ledamöter för sin mandatperiod.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
19.09.2024 16:15
24.10.2024 16:15
03.12.2024 16:15

Medlemmar: Ungdomssektionen