Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Broholmen, Hagnäskajen 6

Denna publikation är offentlig till 12.6.2025 0:00

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 9.4.2024, § 202, har trätt i kraft:

Berghäll, Broholmen, kvarteret 11206, ritning nr 12868, Hagnäskajen 6. Dnr HEL 2022-011631.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12868(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12868(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 13.6.2024