Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Radiogatan 15 och 20

Denna publikation är offentlig till 3.10.2024 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.9.2021, § 297, har trätt i kraft:

Böle, Västra Böle, tomterna 17051/3 och 17053/10 samt gatuområden, ritning nr 12617, Radiogatan 15 och 20, dnr HEL 2016-011771

Genom beslutet 13.10.2021 § 297 har detaljplaneändringen godkänd av stadsfullmäktige 5.5.2021 § 103 kompletterats med följande planbestämmelse, i enlighet med 195 § i markanvändnings- och bygglag på basis av en rättelseuppmaning från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral:

”Merparten av de bostäder som angränsar mot Radiogatan ska riktas mot innergården som är mer skyddad för buller. I övrigt har detaljplanen inte ändrats.”

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol avvisade besvären i sitt beslut 2.12.2022 och högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären 2.10.2023.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12617(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12617(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 4.10.2023