Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen

Denna publikation är offentlig till 7.8.2024 0:00

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 14.6.2023, § 147, har trätt i kraft:

Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, gatuområde, områden för närrekreation samt för idrotts- och rekreationsanläggningar samt Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, områden för närrekration, ritning nr 12759, Malmgårdstoppen. Dnr HEL 2019-010759

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12759(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12759(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 7.8.2023