Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Villeberget

Denna publikation är offentlig till 9.1.2025 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 15.2.2023, § 37, har trätt i kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54012 och 54013 samt park-, gatu- och skyddsgrönområden, ritning nr 12740, Villeberget, dnr HEL 2019-002374.

Stadsstyrelsens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol avslog besvären 23.11.2023 och besvärstillstånd har inte sökts hos högsta förvaltningsdomstolen.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12740

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12740

Helsingfors 10.1.2024