Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Fortsättning av områdesvist undantag gällande vindsbyggande i bostadshöghus

Denna publikation är offentlig till 20.2.2029 0:00

Helsingfors stadsmiljösektorn har utarbetat ett förslag till stadsmiljönämnden att med fem år förlänga det områdesvisa undantaget som på vissa villkor möjliggör vindsbyggande i flervåningshus i Helsingforsområdet. Med stöd av undantagsbeslutet kunde man ansöka om tillstånd att i strid mot detaljplanebestämmelser bygga bostäder på vindar i flervåningshus.   

Förslaget till beslut med tillhörande villkor och bilagor finns framlagda på stadens webbplats hel.fi/planer 20.2.–4.3.2024. Under denna period är det möjligt att göra en anmärkning mot förslaget.

Områdesvist undantag gällande vindsbyggande i flervåningshus 

Instruktioner för bygglovsförfarande

Karta med stadsbildszoner för vindsbyggande i Helsingfors 

Karta med områdesgräns 

Skriftliga anmärkningar ska skickas per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller till Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD, (Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13). Diarienumret HEL 2024-001215 ska nämnas i anmärkningens rubrik. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Helsingfors 20.2.2024