Godkännande av detaljplan: Arielgatans verksamhetskvarter

Denna publikation är offentlig till 7.2.2028 0:00

Stadsmiljönämnden har 30.1.2024 § 58 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10577, ritning nr 12862, Arielgatans verksamhetskvarter. Dnr HEL 2023-003659.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12862(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12862(Länk leder till extern tjänst) 

Helsingfors 7.2.2023