Godkännande av detaljplan: Berghäll, Hagnäskajen 6

Denna publikation är offentlig till 24.4.2028 0:00

Stadsmiljönämnden har 9.4.2024 § 202 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Berghäll, Broholmen, kvarteret 11206, ritning nr 12868, Hagnäskajen 6. Dnr HEL 2022-011631.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12868(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12868(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 24.4.2024