Godkännande av detaljplan: Haga, Sockenbacka, Haga rondell och Vichtisvägen

Denna publikation är offentlig till 6.9.2024 23:59

 

Stadsfullmäktige har 30.8.2023, 201 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Haga, Lassas, gatu- och närrekreationsområden, Sockenbacka, Martas, gatu- och närrekreationsområden, Haga, Södra Haga, delar av tomterna 29073/12 och 13 samt gatu-, park-, närrekreations-, skyddsgrön- och järnvägsområde, underjordiska utrymmen på gatu- och parkområden, Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, delar av tomterna 46026/3 och 4, del av tomten 46032/10, del av tomten 46054/1 samt gatu-, park-, närrekreationsområden, underjordiska utrymmen på del av tomten 46026/4 samt parkområde, (de nya kvarteren 29267–29270 bildas), ritning nr 12756, Haga rondell och Vichtisvägen. Dnr HEL 2020-003717.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12756(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12756(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 7.9.2023