Utkastet till parkplan för Landtullsparken respektive gatuplan för Kämnersvägen är framlagt 8.–21.5.2024

Denna publikation är offentlig till 8.5.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för Landtullsparken i Stapelstaden och en gatuplan för Kämnersvägen. Man kan studera utkasten på stadens webbplats under perioden 8.–21.5.2024.

Gångarna i parken förbättras liksom även områdena vid Maatullin koulu och daghemmet, hanteringen av dagvatten förbättras och en ny lekpark planeras. Dessutom utarbetas en gatuplan för Kämnersvägen.

Landtullsparken

Tiedote (pdf): https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373162/Tiedote-esill%C3%A4olosta_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Piirustus 1: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_1_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Piirustus 2: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_2_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Piirustus 3: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_piirustus_3_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Koostepiirustus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_koostepiirustus_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0373994/Luonnos_selostus_8.5.2024_Maatullinpuisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Kämnersvägen

Piirustus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365244/Luonnos_piirustus_8.5.2024_Maatullinkuja_ja_K%C3%A4mnerintien_p%C3%A4%C3%A4te.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Selostus: https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0365244/Luonnos_selostus_8.5.2024_Maatullinkuja_ja_K%C3%A4mnerintien_p%C3%A4%C3%A4te.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan finns för påseende 8.5–21.5.2024 på Helsingfors stads webbplats, https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och parkplaner). Helsingfors stadsmiljösektors kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera planmaterialet per telefon på numret 09 310 22111 må–to kl. 8.30–16.00 och fr 12.00–15.00 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12.00–15.00, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12.00–15.00.

Planområdets östra delar hör till Formansparken som gränsar till Gymnasiestigen, och de västra och mellersta delarna ingår i Landtullsparkens stadspark. I områdets norra del finns Tolagsparken, som gränsar till Landtullsgränden.

Parkplaneringen har fokus på områdena som visas på kartan nedan (A–E). Planutkastet anvisar en ny lekpark vid Landtulls nya skola och daghemmet (A). I närheten av området med odlingslotter, som bevaras, anvisas ett område att fördröja dagvatten (B). Tjänsterna på lekplatsen Tapuli (tidigare lekparken) och i dess näromgivning (C) förbättras med att den intilliggande baracken rivs. Söder om kullarna anvisas nya förbindelser.

I närheten av Stapelstadens idrottspark (D) utvecklas en ny plats för aktiv vistelse, och områdets förbindelser förbättras. Genom planen utvecklas också parkområdets nätverk av ängar och trädbestånd samt naturens mångfald. Parkplanen hänger ihop med gatuplanen för Kämnersvägen (E), som är avsedd att genomföra en detaljplanändring som heter Allaktivitetshusen vid Parkstads stationsområde.

Utkastet till gatuplan läggs fram för påseende i juni 2024 på Helsingfors stads webbplats, hel.fi/planer under gatu- och parkplaner. Målet är att park- och gatuplanerna blir färdiga sommaren 2024 och att de godkänns hösten 2024. Bygget inleds tidigast 2025. Vi önskar respons senast 21.5.2024 om utkastet till park- och gatuplan som nu finns för påseende.

Beslutsfattandet kring park- och gatuplanerna kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut:

https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur

Mer information och respons

Johanna Himberg, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 21806, johanna.himberg@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Malin Blomqvist, MASU Planning, tfn +45 6169 1736, malin@masuplanning.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Kartutdrag. Områdena under planering visas med ett rött streck. Bild: Helsingin kaupunki
Kartutdrag. Områdena under planering visas med ett rött streck. Bild: Helsingin kaupunki